قهرمان داستان زندگی خودت باش

دانشجویان دوره های آموزشی

سامان خوش نیت | اُکسیما سامان خوش نیت
برنامه نویس
شرکت نرم افزاری آسمان شهر
درآمد ماهانه: 4,500,000 تومان
آرین رحمانی | اُکسیما آرین رحمانی
موسس شرکت
شرکت نرم افزاری چکاوک
درآمد ماهانه: 8,000,000 تومان
محمود شریفی | اُکسیما محمود شریفی
برنامه نویس
شرکت نرم افزاری شایان مهر
درآمد ماهانه: 4,000,000 تومان
آرش محمدی | اُکسیما آرش محمدی
موسس شرکت
شرکت بازی سازی سیوان
درآمد ماهانه: 8,000,000 تومان
عارف جهانی | اُکسیما عارف جهانی
برنامه نویس
شرکت بازی سازی پیکسل
درآمد ماهانه: 5,300,000 تومان
رضا شفیعی | اُکسیما رضا شفیعی
موسس شرکت
شرکت نرم افزاری آریا کو
درآمد ماهانه: 7,700,000 تومان
محسن جلیلی | اُکسیما محسن جلیلی
برنامه نویس
شرکت نرم افزاری علاءالدین
درآمد ماهانه: 4,600,000 تومان
محمد کریمی | اُکسیما محمد کریمی
موسس شرکت
شرکت نرم افزاری آپارمه
درآمد ماهانه: 7,500,000 تومان